Obsłużyliśmy ponad 30.000 zapytań prawnych, działamy od 2003 roku.
 PORADY PRAWNE  
Porady prawne - gwarancja - za niewielką opłatą    Zamów poradę    Kontakt  
Lex-Group Doradcy Prawni Nasi prawnicy O firmie Zakres Gwarancja FAQ
Porady prawne przez internet Cennik Porada prawo budowlane - Krok 1
Strona główna
Przykładowe ceny

Porada udzielona
przez radcę prawnego

od 70 zł (cena z VAT)

Pismo procesowe

od 100 zł (cena z VAT)

Złożone sprawy

- wycena indywidualna
PłatnościPrzykładowa porada - prawo budowlane

 
ZAPYTANIE KLIENTA:

Warszawska firma Telefonii Komórkowej wybudowała w samym centrum naszej miejscowości swoją stację nadawczą z masztem obok budynków mieszkalnych. Plan rozwoju przestrzennego przewiduje obok dalsze budownictwo rekreacyjne. Miejscowość nasza jest atrakcyjnie położona nad najdłuższym jeziorem w kraju, latem przebywa tu tysiące turystów. Zwracają uwagę na powstałe promieniowanie elektromagnetyczne i powtórnie nie przyjadą. Wygraliśmy w wojewódzkim sądzie administracyjnym i sprawa od 10-ciu miesięcy jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. WSA zakazał wykonania decyzji wydziału budownictwa starostwa powiatowego oraz nakazał zwrot naszych kosztów. Inwestor jednak postawił stację zaraz po nieprawomocnym wyroku i uruchomił stację .Biura terenowe Operatora sprzedają w promieniu dział tej stacji swoje produkty internetowe i nie zważają na nic. Powiatowy Inspektor budownictwa odrzucił wniosek o uruchomienie tej stacji. Inwestor złożył odwołanie ,a strony odpowiedŸ na odwołanie i czekamy na wyrok z Warszawy.

Zapytanie: czy można w tej sprawie wysłać zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury lub do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego czy może zawiadomić ponownie Sąd Administracyjny o tych dalszych faktach działania inwestora? Jakie inne postępowanie jest możliwe?NASZA PORADA:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z chwilą kiedy wojewódzki sąd administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, a inwestor roboty budowlane kontynuował, działania winien podjąć powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę ma bowiem takie znaczenie, że decyzja ta nie wywołuje skutków prawnych, nie może więc stanowić ważnej podstawy do kontynuowania budowy. Tym samym kontynuacja robót budowlanych po wstrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nastąpiła w warunkach samowoli budowlanej. Jest to przestępstwo z art. 90 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 90 Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powołany w tym przepisie art. 48 odnosi się właśnie do samowoli budowlanych. Art. 90 ustawy Prawo budowlane ma charakter przepisu karnego. Do jego stosowania właściwa jest prokuratura i sąd. Sprawa powyższa powinna być skierowana więc do prokuratury celem podjęcia postępowania w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa.

Niezależnie od powyższego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powinien wszcząć postępowanie administracyjne w przedmiocie samowoli budowlanej.

Ponadto rozważenia przez organ nadzoru budowlanego wymaga, czy w związku z faktycznym zakończeniem budowy i użytkowaniem masztu inwestor nie powinien zostać ukarany karą pieniężną za nielegalne użytkowanie. Karę taką przewiduje art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z póŸn. zm.). Przepis ten stanowi, że przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu.

Przepis art. 59 f ust. 1 ustawy Prawo budowlane wskazuje, jak należy wyliczać karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu. W myśl tego przepisu kara taka stanowi iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu i współczynnika wielkości obiektu budowlanego.

Stawka opłaty wynosi 500 zł. Współczynniki obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane i zależą od kategorii obiektu. Maszty zaliczone zostały do kategorii XXIX. Dla tych obiektów współczynnik kategorii obiektu wynosi 10 , a współczynnik wielkości zależy od wielkości właśnie i waha się od 1,0 do 2,5.

W zaistniałej sytuacji więc to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest władny do podjęcia stosownych działań. Ten organ także po zbadaniu i potwierdzeniu kontynuowania robót budowlanych po wstrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę powinien skierować sprawę do prokuratury. Dla prokuratury bowiem ustalenia nadzoru budowlanego będą wiążące w sprawie. Gdyby po Państwa interwencji powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pozostawał bezczynny należy wystąpić do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego ze skargą na bezczynność powiatowego. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego winien wówczas wyznaczyć organowi I instancji nieprzekraczalny termin na załatwienie sprawy.


 

Szukasz porady prawnej?

              po prostu ----- kliknij ------>

Porada - krok 1  

 

SKUTECZNY PRAWNIK @ INTERNET ( PRAWO-BUDOWLANE )   
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji usług oraz w celach gromadzenia anonimowych statystyk.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie całości lub fragmentów bez uzgodnienia z autorem zabronione.